: O T T A W A _ B E A C H :

30435-30439NIKON D200 | 1/350sec | f8 | 17mm | ISO-100

012508

Ottawa Beach, Michigan Lake

Holland, MI

D200 / Sigma 17-35mm F2.8-4 / Photomerge @ CS3

Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

: O T T A W A _ B E A C H :
30365NIKON D200 | 1/350sec | f11 | 19mm | ISO-100

30376NIKON D200 | 1/350sec | f8 | 17mm | ISO-100

011808

Michigan Lake
Ottawa Beach, Holland, MI

등대로 가는 방파제 위는 파도가 얼어붙어 전체가 다 얼음이다...
저기를 건너가다가 미끌어질뻔 했다..ㅡㅡ

D200 / Sigma 17-35mm F2.8-4
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

  1. 2008.01.22 21:57

    헉..
    미끌어질 수 밖에 없는 다리네요..;;

: O T T A W A _ B E A C H :
30354NIKON D200 | 1/250sec | f8 | 17mm | ISO-100

30366NIKON D200 | 1/350sec | f11 | 17mm | ISO-100

011808

Michigan Lake
Ottawa Beach, Holland, MI

D200 / Sigma 17-35mm F2.8-4
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

이전버튼 1 이전버튼