060810 : F L O R : _G1040332

Things 2010. 6. 9. 11:27 |

060810
산책중에 꽃
GF1 / 20mm F1.7

Posted by sonigma
:

010210
산책중 잎사귀들
파란것도 있고 단풍도 있고 색이 바랜것도 있다
계절을 가늠하기 힘든 잎사귀다
Posted by sonigma
:

051909 : L I G H T : _07523P

Scene 2009. 5. 20. 06:24 |

051909
산책중에
확실히 암부/명부 계조는 나아졌다...
Posted by sonigma
:
 : F R I D A Y : 3 :
07335

사용자 삽입 이미지

051107

금요일 산책...
Brea, CA
Posted by sonigma
:
 : F R I D A Y : 2 :
07309

사용자 삽입 이미지

051107

금요일 산책...
Brea, CA
Posted by sonigma
:
 : F R I D A Y : 1 :
07302

사용자 삽입 이미지

051107

금요일 산책
Brea, CA
Posted by sonigma
: