: K I S S :

34375aNIKON D200 | 1/250sec | f5.6 | 35mm | ISO-400

031008
taken on 030908

Kiss

Paseo Colorado
Pasadena, CA

D200 / 35mm F2.0D AF NikkorPosted by sonigma
: C H O C O L A T E _ C A K E :

34444cNIKON D200 | 1/45sec | f2 | 35mm | ISO-800

030908

Chocolate Cake
Dessert @ PF Chang

Paseo Colorado
Pasadena, CA

아부지, 엄마, 동생, 아내, 아들 그리고 내 조각

각각의 몫이 있지만 결국엔 하나...

D200 / 35mm F2.0D AF Nikkor
Posted by sonigma
: M O M & D A D :

34409cNIKON D200 | 1/45sec | f2 | 35mm | ISO-800

030908

부모님

PF Chang
Paseo Colorado
Pasadena, CA

D200 / 35mm F2.0D AF NIkkor / Agfa curve @ CS3
Posted by sonigma
: G R A N D P A & G R A N D S O N :
34380NIKON D200 | 1/80sec | f4.8 | 35mm | ISO-100

030908

할아버지와 손자...
무슨 이야기를 하는 걸까..?

Paseo Colorado
Pasadena, CA

D200 / 35mm F2.0D AF Nikkor / Agfa curve @ CS3
Posted by sonigma
 : R A I N B O W :

34338NIKON D200 | 1/350sec | f4 | 35mm | ISO-100

030808

무지개는 약속

---------------------------

오늘 수미와 병원을 갔습니다
둘째의 심장소리를 들을수 있고
전보다 더 큰녀석의 모습을 볼수 있다는 기대

의사선생님이 말합니다
심장이 뛰지 않네요

하루종일 태연하려고 노력했습니다
재미난 코메디영화도 꺼내봤습니다
아무일 없는것 처럼 하루가 갔습니다

자려고 누웠는데
아내와 내가 하루종일 참아냈던
울음이 터졌습니다

잠든아내의 얼굴을 보며
자꾸 눈물이 납니다

---------------------------

D200 / 35mm F2.0D AF Nikkor
Posted by sonigma

티스토리 툴바