'430EX'에 해당되는 글 1건

  1. 2007.04.29 042807 : H A P P Y _ B I R T H D A Y _ J E A N ! : 06382 06392 06421
 : H A P P Y _ B I R T H D A Y _ J E A N ! :
06382

사용자 삽입 이미지

사용자 삽입 이미지

사용자 삽입 이미지

042807

Happy Birthday, Jean!

생일선물은 Speedlight 430EX...

내가 돈을 좀 보태줬다..사줬으면 좋았을걸...

Posted by sonigma
: